برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

سوالات متداول - چک

سوالات متداول - چک

مشتریان با استفاده از این سرویس برای یک برگه چک مشخص مبلغی را تعیین می کنند. این مبلغ تعیین شده مانع از سو استفاده های احتمالی از برگه چک می شود. کارمند شعبه عددی را که مشتری از طریق سامانه بام ثبت کرده است را با مبلغی که بروی چک ثبت شده مطابقت می دهد. 

خير، با عنايت به اينكه چك با امضاء ذيل آن سنديت مي يابد و از شرايط اساسي و صحت صدور چك ، وجود امضاء صاحب حساب مي باشد فلذا چك بدون امضاء فاقد اعتبار بوده و بانك مجاز به صدور گواهينامه عدم پرداخت نمي باشد . 

   با توجه به قانون تجارت چك اصل براين است كه تاريخ صدور و سررسيد چك يكي مي باشد چنانچه تاريخ چك مقدم بر تاريخ فوت مشتري باشد بانك موظف به پرداخت آن مي باشد و اگر تاريخ چك مؤخر بر تاريخ فوت باشد با توجه به اصل مذكور، پرداخت وجه چك منوط به رضايت وراث مي‌باشد.

مشتریان بانک در این سرویس شماره برگه چک خود را در سامانه بانک ثبت می کنند و سیستم اطلاعات برگه چک را نمایش می دهد. اگر چک، پاس شده باشد این اطلاعات شامل زمان، تاریخ و مبلغ پاس شدن می باشد. همچنین اگر چک برگشت خورده یا استفاده نشده نیز باشد اطلاعات نمایش داده می شود. 

خیر- بانک فقط در مواردی که مفقودی - سرقت - کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائمی از این قبیل باشد، می تواند چک را مسدود کند 

باید وجه چک را به حساب واریز و از بانک بخواهد وجه را در حساب بلوکه کند تا دارنده چک به شعبه مراجعه و مبلغ چک را اخذ نماید و یا وجه مذکور 2 سال در حساب بماند تا رفع سوء شود.

مشتری باید به شعبه مراجعه نموده و مفقودی چک را اطلاع دهد. شعبه نیز حداکثر تا یک هفته آن چک را مسدود می کند. جهت نسداد چک برای مدت بیشتر باید حتماً نامه مراجع قضایی به بانک ارائه شود 

مسولین مربوطه در شعب ضمن اخذ لاشه چک و درخواست کتبی متقاضی و دریافت برگه هویت از دارنده ان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) نسبت به ارسال آن به اداره اور شعب متبوع اقدام نمایند بدیهی است پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت آن دستور پرداخت وجه چک مربوطه به حساب ذینفع پرداخت خواهد گردید 

بله - درصورت کفایت موجودی قابل پرداخت نیز خواهد بود اما حق شکایت کیفری نخواهد داشت.