برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

سوالات متداول - مهندسی و پیمانکاری

سوالات متداول - مهندسی و پیمانکاری
) قراردادي براي اجراي عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان براساس فهرست بهاي سال 1387 منعقد شده است. باتوجه به اینکه ردیف قالب بندي سطوح منحنی (ردیف 060803) در فهرست مقادیر منضم به پیماندیده نشده و همچنین نقشه هاي ساز هاي در زمان برگزاري مناقصه و عقد قرارداد آماده نبوده است، پیمانکار پس از ابلاغ نقشه ها مواجه و ملزم به اجراي حجم عظیمی از سقف ها و تیرها با قوس قائم گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادي در مناقصه هزینه اجراي قالب بندي با شرایط فوق لحاظ نگردیده است. اکنون باتوجه به اینکه براساس آنالیز قیمت ردیف هاي فهرست بها، اضافه بهاي ردیف (060803) اضافه بهاي استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحنی) فقط براي سطوح منحنی افقی بوده و بابت هزینه هاي اضافی قالب بندي در سطوح منحنی قائم ناشی از برش و پرت لوله هاي داربست و اسکافولدها)به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پاي لوله هاي داربست) مبلغی منظور نشده است، براي جبران هزینه هاي صعوبت اجرا و پرت مصالح قال ببندي سقف هاي با قوس قائم بایستی قیمت جدیدي براي عملیات فوق با کارفرما و مشاور طرح توافق گردد یا اینکه اضافه بهاي ردیف060803 با اعمال ضریب افزاینده به ردیف هاي قالب بندي فوق تعلق می گیرد؟

در قراردادهاي منعقده با فهرس ت بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، چنانچه قالب بندي فلزي براي سطوح منحنی بتنی (به استثناي ستون­ها) انجام گیرد ردیف هاي قالب بندي فلزي مربوط، مشمول اضافه ­بهاي ردیف 60803 محسوب می شوند . در این ارتباط باید توجه داشت انحناي سطوح منحنی مزبور منحصر به انحنا در سطوح افقی نبوده و علی­الاصول انحنا در کلیه سطوح (اعم از قائم،افقی و ...) طبق مشخصات طرح را شامل می­شود.

براساس بند 5 قسمت الف دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 142825/100مورخ 24/8/1385، قبل از انعقاد پیمان، برآورد هزینه اجراي کار با استفاده از نقشه ها، در نظر گرفتن اقلام ستاره­دار و براساس آخرین فهرست بها، ضرایب مربوط، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه و شاخص­هاي تعدیل(بدون اعمال ضریب 95/0)ابلاغی تا زمان مورد نظر براي مناقصه­گزاري(به منظور بهنگام نمودن برآورد) و همچنین براي زمان اجراي کار تعیین می­شود. با عنایت به مراتب فوق، در پیمانهاي با نرخ متر مربع زیربنا که براساس بخشنامه مزبور منعقد شده­اند، علی­الاصول محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخصهاي تعدیل در بهنگام سازي و در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجراي کار، قبل از انعقاد پیمان انجام می گیرد. بنابراین اتمام کارهاي اینگونه پیمانها در مدت اولیه، در زمان تأخیر مجاز و نیز زمان تأخیر غیرمجاز،تأثیري در ضریب مورد عمل ( 1، 95/0، 975/0) در محاسبات مربوط به منظور نمودن شاخصهاي تعدیل که در بالا اشاره شد ندارد.

هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و بیمه­هاي اجتماعی و آیین نامه هاي مربوط به مالیات و عوارض و بطور کلی کسورات قانونی از تمامی پرداخت ها به پیمانکار از جمله صورت وضعیت­هاي مربوط به بهاي مابه­­التفاوت قیر کسر می­شود.

مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهاي 1 و 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر 25 درصد افزایش و 25 درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهاي با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتمهاي کاهش یافته یا حذف شده نمی گردد، به این ترتیب به محض این که جمع مبالغ مربوط به کارهاي جدید و افزایش مقادیر معادل 25 درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نم یتوان کارهاي جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود . در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست بهاي منضم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماد 48 خاتمه داده می­شود.

در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده 20 شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 5/4 ماه به انجام رسید. شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 4 موافقت نامه پیمان تلقی گردیده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت. نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نمود ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خویش در ا ین خصوص را به کارفرما اعلام نمود اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می باشد؟

براساس بند ب ماده 12 فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1387،، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می­شود. لذا در پیمان هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما می­باشد، هزینه هاي اضافی(خسارت) ایجاد شده براي پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیز کارگاه باشد طبق بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می­گردد.

در خصوص تاریخ شروع دوره تضمین، توجه آن شرکت را به مفاد بخشی از ماده39 شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می­دارد : «تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت در محل و تحویل کار به کارفرما است که درصورتمجلس تحویل موقت درج می شود. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیأت تحویل موقت، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تحویل تعیین شده است، رفع شود، اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می­کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرما است، ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد.

در پیمان­هاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه­گیري و بهاي آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می­شود. به استناد مصوبه شوراي عالی فنی به بهاي مصالح فوق فقط هزینه بالاسري پیمان قابل اعمال می­باشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمی­گیرد.

در قراردادهاي تابع مقررات مربوط به طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که مشمول مابه­ التفاوت بهاي آهن­ آلات و سیمان براساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره23239-54-5/23059/102 مورخ 25/12/1372 می باشند، در تعیین مقادیر سیمان و آهن آلات براي پرداخت مابه­ التفاوت قیمت، درصدهاي افت مصرف در نظر گرفته شده در بند یک بخشنامه شماره 14021/54/5/4705/102 مورخ 4/11/1373 کماکان به قوت خود باقی است.

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند « ج» ماده 16، پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي­مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت، که می­تواند از مراجع معتبر نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است. بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجراي کار در طول مدت اجرا،بر عهده پیمانکار می­باشد.