برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

سوالات متداول - نائب رئیس

سوالات متداول - نائب رئیس

خیر. اصولا اگر مدیر عامل قادر یا مایل به انجاف وظایف خود نباشد هیات مدیره بایستی فرد دیگری را به عنوان مدیر عامل معرفی کند. مدیر عامل نمیتواند شخص دیگری را وکیل خود در انجام وظایف خاص مدیریت کند مگر در حدود اساسنامه یا قانون در مواردی از قبیل انتخاب وکیل برای طرح دعوی یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها.