وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی، یکی از وزارت خانه های بزرگ و مهم در جمهوری اسلامی ایران است که مدیریت بر اراضی شهری، مسکن و مدیریت صنعت حمل و نقل ایران را عهده دار است.