سازمان ملی زمین مسکن

سازمان ملی زمین و مسکن، یک سازمان دولتی بزرگ وابسته به وزارت راه و شهرسازی ایران است.