سرمایه گذاری تهران

شرکت سرمایه گذاری استان تهران یکی از شرکت های بزرگ فعال در سرمایه گذاری های بورسی و معاملات سهام است که بدنبال اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و به منظور مدیریت سهام عدالت افراد مشمول در استان تهران، تاسیس گردیده است.