سرمایه گذاری وفاق

شرکت سرمایه گذاری وفاق یک شرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در حوزه معدن و سیلوهای گندم می باشد.