برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1648 مورخ 1397/07/24 در خصوص ابطال تبصره های 4،5 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری تعیین و تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1643مورخ 1397/07/24 در خصوص ابطال ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
عقب نشینی اختیاری از ملک ✳️چنانچه مالكین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت كنند و داوطلبانه اصلاحات وعقب‌نشینی موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری را انجام دهند، نمی‌توانند بهای آن قسمت از زمین را كه در اثر اجرای طرح…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 97/934 مورخ 1397/07/10 در خصوص ابطال ماده 60 تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات شهری تعیین و تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1568 مورخ 1397/07/10 در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ تعیین و تکلیف نموده است.
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1630 مورخ 1397/07/17 در خصوص ابطال تعرفه عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) تعیین و تکلیف نموده است.