برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 181 قانون مالیات های مستقیم به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
طبق ماده 182 قانون مالیات های مستقیم، کسانی که مطابق مقررات قانون مالیات های مستقیم مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکسی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خوداری از انجام تکالیف مقرر مشمول جریمه ای شناخته شده باشند…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
درهنگام انتقال قطعی ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک طبق ماده 183 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک می بایست اخذ گردد و در اداره ثبت اسناد و املاک با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 184 قانون مالیات های مستقیم ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 185 قانون مالیات های مستقیم در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
✳️ ماده 186 قانون مالیات های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و درصورت…